Begroting

Op 6 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor de jaren 2019-2022. Een begroting heeft meerdere functies die niet bij iedereen bekend zijn.


Als eerste kan de autorisatiefunctie worden genoemd. Door het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad is het college van burgemeester en wethouders gemachtigd om gedurende het begrotingsjaar uitgaven te doen.


De allocatiefunctie behelst het maken van afwegingen in hoeverre uitgaven nuttig zijn. Een gemeente kan immers maar een bepaald bedrag spenderen en in het uiterste geval een tekort riskeren. Plannen moeten daarbij realiseerbaar zijn.


Ook de beheertechnische functie is van belang. Doordat de begroting bekend is, weten beleidsuitvoerders hoeveel zij kunnen gaan besteden om het uit te voeren beleid te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders rapporteert hier tussentijds over aan de gemeenteraad door middel van bestuursrapportages. Overigens kunnen mee- of tegenvallers worden gecompenseerd binnen de begroting.


Tot slot kan in dit verband de controlefunctie worden genoemd. Na afloop van het boekjaar vindt interne (eigen organisatie) en externe (accountant) controle plaats. Aansluitend wordt de jaarrekening en het jaarverslag aan de raad aangeboden, meestal in de maand mei.

Om de, bij een concept-begroting meestal gebruikelijke, tekorten te dekken liggen 56 suggesties voor. De raad heeft om een dergelijk overzicht van mogelijke bezuinigingen gevraagd. Het college heeft deze mogelijkheden voorzien van een positief dan wel negatief advies. Laten we hopen op een goed debat.

Meer berichten