Veiligheidsplan

Zorg dragen voor veiligheid is een van de kerntaken van de overheid. De gemeenteraad stelt iedere vier jaar de veiligheidsprioriteiten vast in een IVP, een Integraal Veiligheidsplan. Er is gekozen voor een drietal thema's.

Als eerste leefbaarheid en veiligheid. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als wijk- en woonoverlast, woninginbraken, verkeersveiligheid, evenementenveiligheid, betrokkenheid van burgers en meldingsbereidheid. Verder wordt ondermijning benoemd als thema.

Daarbij gaat het om het vergroten van de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. Tot slot gaat het om het thema zorg en veiligheid, waarmee een verbinding wordt gelegd tussen het sociale domein en het veiligheidsdomein, personen met verward gedrag, jeugdoverlast, preventie risicogroepen, huiselijk geweld, polarisatie en radicalisering.

Afgelopen dinsdag was de behandeling in de commissie Inwoners en Bestuur. Geconstateerd werd dat dit beleidsdocument nader uitgewerkt zal worden in een uitvoeringsprogramma. Dat zal na overleg met diverse betrokken worden opgesteld.

Ook werd duidelijk dat dit Integraal Veiligheidsplan niet het alomvattende plan is op het gebied van veiligheid. Zo krijgt de brandveiligheid geen plaats in het IVP omdat dit in andere wet- en regelgeving al uitvoerig is beschreven. Ook de sociale veiligheid op scholen krijgt geen plaats aangezien niet de gemeente maar de Onderwijsinspectie controleert of onderwijsinstellingen maatregelen nemen voor een veilige omgeving.

Al met al een prima discussie met uiteindelijk instemming met het voorliggende IVP.

Meer berichten