Foto:

Herbenoeming

Zoals u vast weet wordt een burgemeester bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. Gedurende die periode heeft een burgemeester jaarlijks een klankbordgesprek met een delegatie uit de gemeenteraad. Daarnaast voert hij periodiek overleg met de commissaris van de Koning. In het laatste jaar van de benoemingsperiode wordt aan de zittende burgemeester gevraagd of hij voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Indien het antwoord op die vraag bevestigend is gaat een zorgvuldig omschreven procedure van start.

Allereerst stelt de gemeenteraad een verordening op de vertrouwenscommissie vast. Hierin staat onder meer wie zitting heeft in deze commissie en wie als adviseurs worden toegevoegd. Deze commissie gaat vervolgens aan de slag met het opstellen van een rapport van bevindingen. Daarvoor worden onder meer de verslagen gebruikt van de gevoerde klankbordgesprekken. Op basis van het opgestelde rapport vindt een gesprek plaats met de burgemeester. Daarin worden over en weer zaken uitgewisseld en eventueel afspraken gemaakt voor de toekomst.

Het verslag van bevindingen met de reactie van de burgemeester en de eventuele afspraken wordt in een besloten vergadering van de raad besproken en vindt een geheime stemming plaats. De uitslag van die stemming wordt tijdens een aansluitende openbare vergadering bekend gemaakt.

Ik kan u zeggen dat ik verheugd ben met het besluit van de gemeenteraad om mij aan te bevelen voor herbenoeming. Ik zie deze aanbeveling als een blijk van waardering voor mijn inzet voor de gemeente Grave in de afgelopen jaren en de daarbij behaalde resultaten.

Meer berichten