Foto:

Landerd

  Column

Op uitnodiging van de gemeente Landerd heeft het college van burgemeester en wethouders een bezoek gebracht aan die gemeente. Op de agenda stonden diverse zaken waar gemeenschappelijke belangen spelen.

Onder meer gaat het dan over de busverbindingen. Door het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zullen er in de toekomst minder halteplaatsen komen. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de inwoners en met name de ouderen en schoolgaande jeugd. Door een kleinschaliger net met buurtbussen dienen dan de nadelen te worden opgevangen. Maak ook op het terrein van recreatie en toerisme zijn verbindingen te leggen. Door een mooi aanbod van toeristische voorzieningen in het Land van Cuijk en de Maashorst kan een gerichte toeristische campagne worden gevoerd. Afgesproken is om beide zaken verder uit te werken.

Als gemeente bereiden we ons periodiek voor op rampen en crisissituaties. Een gedegen opleidingsplan maakt daar onderdeel vanuit. Het eerste uur is vaak bepalend voor een goede en effectieve bestrijding. Door training worden vaardigheden verkregen en onderhouden. Om een klein inkijkje te geven: het is voor alle personen die aanschuiven in het Gemeentelijk Beleidsteam noodzakelijk om in een aantal woorden de kernbeelden van een ramp of crisis samen te vatten. Op basis daarvan kunnen scenario's worden geschetst. Gedurende het proces van rampenbestrijding kunnen deze scenario's dan worden geactualiseerd en kunnen gerichte besluiten worden genomen.

Door de kleine groep waarmee ik afgelopen woensdag de training had was het leereffect zeer groot. In december staat een oefening gepland waar het geleerde verder in de praktijk kan worden gebracht.

Meer berichten